Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws Prestatieafspraken levensloopbestendige, duurzame en betaalbare huurwoningen Hoeksche Waard

Prestatieafspraken levensloopbestendige, duurzame en betaalbare huurwoningen Hoeksche Waard

Leestijd: 5 min

​​​​​​​Samen met de gemeente Hoeksche Waard, het Huurdersplatform Hoeksche Waard en Kerngroep Wonen Welzijn Zorg (WWZ) ondertekenden wij op 6 december de prestatieafspraken 2022 voor passende, duurzame en betaalbare woningen in vitale dorpen in de Hoeksche Waard.

De Regionale Woonvisie 2030 van de Hoeksche Waard vormt de basis voor de prestatieafspraken. Ieder jaar maken de partners nieuwe afspraken, vernieuwen ze bestaande afspraken voor de langere termijn en bepalen ze welke acties ze aankomend jaar uitvoeren. De afspraken gaan over passende, duurzame en betaalbare woningen in de Hoeksche Waard. Kerngroep Wonen Welzijn Zorg (met partners uit wonen-, zorg- en welzijnsorganisaties) tekent dit jaar voor het eerst mee. Bij afspraken over levensloopbestendig bouwen, voorzieningen in de dorpen en ondersteuning bij langer thuis wonen is immers intensieve samenwerking nodig met de zorgpartners. Samen met het Huurdersplatform maken wij afspraken over huurverhoging en zo laag mogelijk houden van de servicekosten, maar ook over onderhouds- en renovatieprojecten. Het Huurdersplatform behartigt de belangen van alle onze huurders.

Levensloopbestendige woningen
In 2040 is naar verwachting de leeftijd van ruim 40% van de huishoudens 65 jaar en ouder. Wethouder Piet van Leenen (Wonen): “Veel ouderen en mensen met een fysieke beperking willen langer thuis wonen. De Prestatieafspraken voor 2022 gaan daarover: van aanpasbaar bouwen in de nieuwbouw tot investeren in geschiktheid en domotica-oplossingen bij renovaties. Denk daarbij aan het automatiseren van verlichting, verwarming en communicatie met hulpdiensten in huis. Maar ook bijvoorbeeld met stimuleringsmaatregelen voor doorstroming en nieuwe woonvormen zoals hofjes en geclusterd wonen. In de wijk Zuidwijk in Oud-Beijerlandstart een pilot waar diverse projecten en initiatieven voor wonen, welzijn en zorg samenkomen. Er wordt op wijkniveau gekeken hoe bewoners samen op een goede manier langer zelfstandig thuis kunnen wonen in de wijk.”

Flexwonen
Eén van de prestatieafspraken is de ontwikkeling van Flexwonen. Deze woonvorm is voor Hoeksche Waarders, die tijdelijk woonruimte (maximaal 2 jaar) nodig hebben met of zonder aanvullende zorg. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een jongere die nog wacht op een koop- of huurwoning maar al wel op zichzelf wil of moet wonen, mensen die uit elkaar gaan en hierdoor een tijdelijke woonruimte zoeken of mensen die doorstromen uit begeleid wonen situaties en toe zijn aan zelfstandig wonen. Begin 2022 worden de eerste 40 Flexwonen huurappartementen opgeleverd in het voormalige gemeentehuis in Numansdorp.

Duurzame woningen
De Hoeksche Waard wil in 2050 klimaatneutraal zijn en in 2040 energieneutraal. Alle energie die we gebruiken, wordt dan lokaal en duurzaam opwekt. Als woningcorporatie willen wij daaraan een maximale bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door alle nieuwbouwprojecten nul-op-de-meter (NOM), dus energieneutraal te ontwikkelen. Dat betekent dat vanuit de woning jaarlijks net zoveel energie wordt opgewekt, als er vanuit de woning wordt verbruikt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van goede isolatie, ventilatie, zonnepanelen, een warmtepomp en zonneboiler. Tussen 2022 en 2029 maken we ruim 3.000 bestaande woningen energiezuiniger. Het aantal daken van woningen dat zonnepanelen krijgt, wordt vanaf 2022 fors uitgebreid van 250 naar jaarlijks 360 woningen. Hiervoor hoeft de huurder geen bijdrage te leveren. Daarnaast nemen we energiebesparende maatregelen in woningen, die bijdragen aan zo laag mogelijke woonlasten voor huurders. Vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW), een subsidieregeling vanuit het Rijk, worden huurders ondersteund bij het energiezuiniger maken van hun woning. Bijvoorbeeld door informatie over kleine, energiebesparende maatregelen te delen die zij zelf kunnen nemen en hiervoor cadeaubonnen te verstrekken en energiecoaches in te zetten. De energiecoaches helpen huurders hun woning zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. Ook gaan er in 2022 diverse proefprojecten van start om nieuwe manieren van verwarmen te testen. En wordt er kennis en ervaring opgedaan met klimaat-adaptief en circulair bouwen. Dat betekent dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met klimaatverandering en het (kunnen) hergebruiken van bouwmaterialen.

Voldoende aanbod
“Uit onderzoek van Companen blijkt dat de voorraad van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard moet groeien tot 8.800 woningen in 2030”, licht Dennis Lausberg directeur-bestuurder van onze organisatie toe. “Waar, hoeveel en wat bijgebouwd gaat worden, wordt per dorp bepaald. Zowel de gemeente als het Huurdersplatform en de Kerngroep Wonen Welzijn Zorg zijn daarbij betrokken. In de komende jaren moet 30% van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen bestaan. In 2022 gaat ook ons nieuwe woonruimte-verdeelsysteem van start. We hebben met andere belanghebbenden gekozen voor transparantie en keuzevrijheid. We kennen woningen voortaan toe op basis van inschrijfduur. Al enkele jaren verzamelen we informatie over de mate waarin jongerenwoningen daadwerkelijk bewoond worden door de doelgroep. Doordat het gaat om de goedkope woningvoorraad zien we dat huurders daar vaak langer wonen, waardoor de woningen niet beschikbaar komen voor jongeren. In 2022 gaan we werken met tijdelijke contracten, zodat jongeren binnen een bepaalde tijd kunnen doorstromen naar een reguliere woning en de jongerenwoning weer vrijkomt voor andere jongeren.”

Wonen Welzijn Zorg Visie
“Er liggen belangrijke opgaven op het snijvlak van Wonen, Welzijn en Zorg”, zegt wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn en Zorg). “De gemeenteraad heeft onlangs de Wonen Welzijn Zorg Visie vastgesteld. In 2022 volgt een uitvoeringsagenda. Een belangrijke stap die we nu zetten is om ook deze verbinding te leggen in de prestatieafspraken met de woningcorporatie waarbij de zorg- en welzijnspartijen voor het eerst aansluiten. Met elkaar benoemen we de onderwerpen waar verdere samenwerking mogelijk en nodig is.”