Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws Uitzending Nieuwsuur

Uitzending Nieuwsuur

Leestijd: 3 min

In het programma Nieuwsuur is aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties.

Deze media roepen de vraag op of daarbij sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. Deze vraag raakt de integriteit van een aantal bestuurders en commissarissen en indirect die van de hele sector.

 

Integer handelen vinden wij belangrijk

Als maatschappelijke organisatie staan wij voor goed en betaalbaar wonen in de Hoeksche Waard. Integer handelen vinden wij belangrijk. Het onderzoek van Nieuwsuur over het bezit van een woningportefeuille en verhuur door bestuurders en commissarissen laat zien dat we nog scherper moeten kijken. Het moet in alle gevallen transparant zijn, er mag geen mogelijk, of schijn van, conflict van belangen zijn.

Ons bestuur en RvC handelt integer

Binnen het bestuur van HW Wonen is (naast het beschikken over een eigen privéwoning) geen sprake van woningbezit en woningverhuur. Binnen de Raad van Commissarissen is (eveneens naast het hebben van een eigen privéwoning) geen sprake van woningbezit en woningverhuur in ons werkgebied en/of raakvlakken met onze corporatie.

Standpunt HW Wonen komt voort uit integriteitsprincipes

Wij vinden dat bestuurders geen woningen moeten verhuren om aan te verdienen. Mogelijke belangenverstrengeling ligt op de loer. Bestuurders moeten de schijn van belangenconflict of gebruik van voorkennis te alle tijden voorkomen.

De rol van commissarissen is iets anders: ze initiëren geen besluitvorming. Toch geldt ook voor hen dat vanuit integriteitsprincipes de verhuur van woningen met rendementsdoelstelling maar beperkt kan. Zeker als de activiteiten raakvlakken hebben met onze corporatie en/of ons werkgebied, gaat dit niet samen.

Van onze medewerkers wordt integer handelen verwacht. Dus bijvoorbeeld: privé geen klussen laten doen door de aannemer die ook voor de corporatie werkt of geen opdrachten verstrekken aan familieleden. Ook geldt voor alle medewerkers binnen onze organisatie dat zij verplicht zijn om schriftelijk toestemming te vragen voor het verrichten van andere betaalde werkzaamheden naast hun werkzaamheden voor HW Wonen. Dit is onderdeel van onze integriteitscode.

In de Governancecode staan de waarden en normen

De afgelopen jaren zijn er in de sector veel regels opgesteld rond integriteit en het voorkomen van conflict van belangen. De brancheverenigingen binnen de sector Aedes (vereniging voor woningcorporaties) en de Vereniging Toezicht Woningcorporaties (VTW) voor commissarissen hebben samen een Governancecode opgesteld, deze geldt voor alle leden van beide verenigingen.

In deze code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan commissarissen, bestuurders en medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland. De externe toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) toetst de integriteit van bestuurders en commissarissen.

Aedes gaat samen met de Aw en de VTW bespreken welke aanscherping van regels nodig is. Wijzigingen of aanvullingen van de Governancecode, volgen wij uiteraard op.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact met ons team communicatie op via communicatiehwwonennl of (0186) 899 899.