Geen objecten gevonden

Beloningen bestuurders en toezichthouders

Wij zijn transparant over de beloningen van onze bestuurders en toezichthouders. Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn wij ook verplicht om deze informatie te vermelden op onze website. We stellen de gegevens 7 jaar beschikbaar.

WNT-verantwoording 2020

In 2020 is HW Wonen ingedeeld in bezoldigingsklasse G. Bezoldigingsklasse G brengt een bezoldigingsmaximum met zich mee van 189.000 euro. De beloning in 2020 van zowel de directeur-bestuurders als van de RvC past binnen de door de WNT2 gestelde normbedragen. Daarnaast is door de RvC in 2020 ontvangen beloning in overeenstemming met de door de vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (VWT) vastgestelde beroepsregel.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.  

b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.  

Deze categorie was in 2020 niet van toepassing voor HW Wonen.

c. Toezichthoudende topfunctionarissen

2. Uitkeringen wegens beƫindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deel deze pagina