Organisatie

Met ruim 100 betrokken medewerkers bouwen wij elke dag aan een fijn thuis voor onze huurders. Dit doen wij samen met een gedreven bestuur en Raad van Commissarissen. 

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de sturing op de doelen uit ons ondernemingsplan en het zetten van de stip op de horizon voor onze organisatie. De bestuursleden hebben zitting in een Bestuursteam. Dit is een overlegorgaan dat de strategie formuleert de kaders aangeeft voor de organisatie en besluitvorming door het bestuur voorbereidt. Denk bijvoorbeeld aan het ondernemingsplan, de begroting, de jaarplannen, budget- en voortgangsbewaking et cetera. Ons Bestuursteam geeft zodoende richting en bewaakt de continuïteit van de organisatie.

Raad van Commissarissen

Wij hebben een Raad van Commissarissen. Deze raad houdt toezicht op de gang van zaken bij onze organisatie en het bestuur zoals vastgelegd in de statuten. De Raad werkt volgens een reglement van de Raad van Commissarissen. Daarin staan afspraken over de taken, werkwijze en bevoegdheden van de raad. Als aanvulling op onze statuten hebben wij een Reglement Bestuur.

Binnen de RvC zijn twee commissies actief: de auditcommissie en de selectie en remuneratiecommissie. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor. 

De selectie- en remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC en adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van Bestuurders en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

Alles over:
Samen bouwen aan een thuis Verhalenbundel Huurdersvereniging Hoeksche Waard Laatste nieuws Publicaties Vacatures