Privacy

Recht op informatie

Als u een woningzoekende bent of een woning huurt van HW Wonen, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig, zoals onder andere uw naam, adres, woonplaats, maar ook uw inkomensgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben en waarvoor.

Gebruik persoonsgegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het zoeken en vinden van een geschikte huurwoning en om te voldoen aan wet- en regelgeving en de geldende spelregels over de woonruimteverdeling.
Bent u bij ons ingeschreven als woningzoekende, dan hebben wij altijd nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw BSN-nummer
 • Uw jaarinkomen
 • Gegevens over de samenstelling van uw huishouden
 • Naam, geboortedatum en BSN-nummer eventuele partner

Sluit u een huurovereenkomst met ons af, dan hebben we ook nodig:

 • Uw (en van eventuele partners) inkomensgegevens (loonstrook, inkomensverklaring)
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van alle leden van uw huishouden
 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en HW Wonen. Bijvoorbeeld gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder.

Verbetering dienstverlening en onderzoek

Wij zijn u zo goed mogelijk van dienst. Wij meten regelmatig de klanttevredenheid en de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden. Onderzoek kan door ons zelf plaatsvinden of door een externe partij. Als onderzoek door een externe partij plaatsvindt dan gebruiken zij uw gegevens om contact met u op te nemen en de onderzoeksresultaten met ons te delen. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen verwerkt dan de doelstelling van het onderzoek waarvoor deze zijn verzameld.

Beveiliging

Wij willen dat niemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang.


Inzage en/of wijzigingen van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Wijzigingen privacy statement. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. Wij adviseren u om dit statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Privacy Statement HW Wonen Versie 1.0 sept. 2016

Website - Cookies

Onze website maakt gebruik van coockies. Een coockie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere het gedrag van onze website gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze coockies weigeren.

Website – Disclaimer

Deze website hebben wij zorgvuldig samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet meer juist of compleet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website. De informatie op onze website houden wij zo actueel mogelijk en wijzigingen worden zoveel mogelijk verwerkt.

© 2016 stichting HW Wonen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto’s op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, die met een link aan de website www.hwwonen.nl verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, als u daar gegevens invult.

Contact

Hebt u vragen over dit privacy statement? Neemt u dan contact met ons op.
De onderstaande tekst wordt in het privacy statement opgenomen als de bewerkersovereenkomst is opgesteld.

Bewerkersovereenkomst

Wanneer een andere partij (bijvoorbeeld aannemers of leveranciers) voor ons uw persoonsgegevens verwerkt sluiten wij met deze partij een bewerkersovereenkomst af. Een bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht en in deze overeenkomst leggen wij vast voor welke doeleinden de gegevens verwerkt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden en welke vormen van toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen. Partijen waarmee wij samenwerken zullen uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan bestemd.